02 259 6187-8
 

Love Innovation : Logo Sketch Design

 

 

concept : แนวความคิดมาจากการออกแบบคาร์แรกเตอร์ของตัว L และ I ซึ่งมาจากคำว่า Love Innovation
ผสมผสานกับกราฟิกซึ่งได้ทำการตัดทอนออกมาจากแผ่นพื้นมาผสมกับตัว L I สีที่ใช้เป็นสีแดงที่ให้ความรู้สึกถึง
ความมุ่งมั่น ความรวดเร็ว