02 259 6187-8
 

D Nine Solution Engineering Co., Ltd.

Concept : การออกแบบดู  Modern หรูหรา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Brand โดยการใช้ภาพบุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญที่จะสื่อให้เห็นถึงลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง เป็นแบบแผน + ประกอบกับการใช้ภาพ Applications ไว้ที่ตัวอักษร D การใช้สีจะดูแข็งแรง มั่นคง มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์